Informació corporativa

Informació econòmica, pressupostària i assistencial

Aquest portal s'ha creat en compliment a què dicta la Llei 19/2013, de 9 de desembre, del govern espanyol, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, del govern català ambdues sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Informació econòmica

Informació econòmica, comptable i pressupostària:  Informació actualitzada el juny de 2017, revisió anual

Contractació i convenis: Informació actualitzada a l'agost de 2017, revisió anual

Subvencions i ajudes públiques: Informació actualitzada al juny de 2017, revisió anual 

  • EL CSAP no ha atorgat cap subvenció

Patrimoni: Informació actualitzada al juny de 2017, revisió anual 

Informació assistencial