Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat de suport i de diagnòstic  

Farmàcia
 

   2015

2016

Preparacions cistostàtics                          2.203  1.656
Pacients amb dispensacions ambulatòries        522     554
Medicaments reenvasats                                   33.715 39.077
Preparacions de nutricions parenterals        143     127

Farmàcia

Diagnòstic per la imatge
 
 2015
2016
Exploracions amb  radiocontrast                                               439          340
Radiografies convencionals (pacients)  46.584 46.038
Mamografies    7.549   8.227
Ecografies    6.468   6.100
TAC    9.421   8.574
Rx intervencionista      333      298
Exploracions complementàries
 

2015

2016

Cardiologia    4.402 4.455
Gastroenterologia 3.277 3.668
Ginecologia / Obstetrícia 5.199 5.526
Neurologia    507   407
Oftalmologia 3.683 4.169
Otorinolaringologia 5.417 5.369
 Pneumologia 2.502 2.559
 Urologia (sense cistoscòpies)    623   506
 Dermatologia    136   220
 Reumatologia      54    84

L'adquisició de l'ecocardiograma ...

Els bons resultats de l'enquesta del Servei de Farmàcia ...