Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos econòmics

Ingressos d'operacions continuades 36.255.415,17
Despeses d'operacions continuades 36.355.219,24
   
Despeses de personal 20.938.046,88
% de despeses de personal sobre el total despeses               58%
Inversions realitzades durant el 2017     915.376,07
Resultat pressupostari     229.519,87

Gestió mediambiental

 

2016

2017

Consum              

   

Llum (Kw)                                                

3.591.970 3.802.490

Aigua (m3)

20.851 23.622

Gas (m3)

309.404 285.700

Oxigen (m3)

109.404 119.018

   

Residus generals

   
Matèria orgànica (litres)

51.800

 

Paper i cartró (Kg)

9.330  
Paper confidencial (Kg)

5.150

 

Fusta (Kg)

2.800  
Fluorescents (Kg)

90

 

Oli vegetal (Kg)

180  

Piles

225  

        

El compromís del CSAP s'estén també a la preservació del medi ambient. Treballem per millorar la sostenibilitat ambiental, procurant reduir el consum energètic, disminuir la generació de residus i posant en marxa accions per conscienciar els professionals i usuaris.