Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos humans 

Plantilla    

 

2015

2016

2017
Personal assistencial       
         Facultatius                                              100,11  100,51  
         Grau mitjà 119,33  130,95  
         Formació professional de nivell 1   81,97   85,95  
         Formació professional de nivell 2   12,37   13,79  
Personal de suport   18,51   17,27  
Personal administratiu                          56,31   56,43  
Direcció     5,6     4  
Total 394,20 408,01  

Plantilla equivalent a jornada completa a 31 de desembre de 2017

Excedències i reduccions de Jornada 

 

 Infermeria

  Administratiu

   Mèdic

Reduccions de Jornada                                  
                        Dones                                   
                        Homes                                   
Excedències                                     
                        Dones                                   
                        Homes                                  
Excedència conciliació                                  
                        Dones                                  
                        Homes                                 

Permisos  

Maternitat N. de casos           Dies
Infermeria                                              
Mèdic                          
Tècnic de Rx                         
Administratiu                         
Total                  
Paternitat                      N. de casos          Dies     
Infermeria                          
Mèdic                          
Portalliteres                           
Tècnic de Rx                          
Total                          

 Un dels permisos de maternitat 

El percentatge de

El CSAP té el compromís .

La direcció considera fonamental la .