Ciutadania

Seguretat del pacient

“La seguretat del pacient” una qüestió essencial

Aquest aspecte de l’assistència s’ha convertit en un indicador de qualitat indispensable.

Un dels objectius del Pla de Salut 2011-2015 de Catalunya és fomentar i potenciar la “Seguretat del Pacient” com un element clau de la qualitat. Per tant cal entendre la Seguretat dels Pacients com una dimensió de la qualitat assistencial, que busca reduir i prevenir els riscos associats a l’atenció sanitària.

Els Plans i les Unitats Funcionals de Seguretat dels Pacients

El Departament de Salut està impulsant la creació de les Unitats Funcionals i els Plans de Seguretat del Pacient (PSP) a tots els hospitals del sistema.

Les Unitats Funcionals, formades per professionals assistencials, han d’elaborar el PSP, disposaran d’una plataforma informàtica que el CatSalut ha creat per aquest fi i gestionaran les incidències i/o esdeveniments adversos que s’hagin notificat, les analitzaran i hauran de fer propostes de millora per tal de prevenir-les.

Aquest objectiu, que caldrà complir i avaluar periòdicament, té repercussió en el pressupost de l’hospital.

Repercussions al nostre Hospital

S’ha creat la “Unitat Funcional de Seguretat de Pacient” (UFSP), també anomenat “Nucli de Seguretat del pacient”.

Els membres d’aquesta unitat són les infermeres Antònia Bravo, Carmen Bravo i Àngels Figueras, coordinades per Carme Rizo responsable de la seguretat del pacient a l’hospital.

Les persones de la UFSP rebran formació específica i desenvoluparan el “Pla funcional” on s’establiran les bases, els circuits, etc. del Pla de Seguretat del Pacient del nostre Centre.

El Pla, es presentarà a tothom mitjançant sessions informatives.

Es modificarà la Missió de l’hospital incorporant aquest concepte.

Es reestructurarà la Comissió de Qualitat actual que serà la “Comissió de Qualitat i Seguretat de Pacient”

Es farà formació continuada sobre la seguretat del pacient a tot el personal.

En definitiva, la seguretat del pacient ha de ser condició imprescindible per la qualitat assistencial, per això cal desenvolupar, potenciar i mantenir entre tots la “CULTURA DE LA SEGURETAT DEL PACIENT”.

Notificar les incidències

És fonamental que tothom que detecti una incidència o un esdeveniment advers amb algun pacient, ho notifiqui. En cap cas això representa un tema punitiu, sinó que és la manera més efectiva que tenim per millorar la nostra qualitat assistencial.

És a partir de la detecció d’errors que podrem analitzar per què s’han donat i podrem posar mesures de millora per a que no es repeteixin.

Més informació a Canal salut

 Informació pràctica

  • Vídeo bloc obstètric
          Vídeo Seguretat
         Salut i Seguretat