Ciutadania

Com demanar documentació mèdica

Si necessiteu tenir còpia d'algun informe o del resultat d'alguna exploració realitzada al Centre, us podeu adreçar a:

  • Servei d'Admissions/recepció (situat a l'entrada principal)
    Horari d'atenció: 8 a 21 hores
    Telèfon: 93 818 04 40

El servei d'Arxiu us prepararà la documentació demanada que podreu passar a buscar en el termini de 7 dies feta la petició.

Si ho desitgeu, podeu enviar una altra persona en el vostre nom per recollir aquesta documentació, sempre que porti una autorització signada, el vostre DNI original i el DNI de la persona autoritzada.

Si necessiteu demanar un informe mèdic, us heu de dirigir al metge o metgessa corresponent o a la recepció situada a l'entrada principal.

Legislació vigent: Llei 16/2010 del 3 de juny, modificació de la llei 21/2000 del 29 de desembre, en vigor des de l'11 de juny de 2010, de la Generalitat de Catalunya.

El pacient té dret a accedir a la documentació de la història clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren. Correspon als centres sanitaris regular el procediment per garantir l'accés a la història clínica.

El dret d'accés del pacient no pot perjudicar amb el dret de tercers a la confidencialitat de les dades d'aquests que figuren en l'esmentada documentació, ni el dret dels professionals que hi han intervingut, que poden invocar la reserva de llurs observacions, apreciacions o anotacions subjectives. El dret d'accés del pacient a la història clínica es pot exercir també per representació, sempre que s'acrediti degudament.

Qui la pot demanar.

El mateix pacient o el seu representant legal identificat amb el DNI o passaport. En els casos de menors d'edat o persones incapacitades legalment, els pares o tutors legals que ho acreditin.

Persones autoritzades pel pacient, identificats amb una autorització escrita, el DNI i el del pacient.

En el cas de difunts, solament s'entregarà documentació als familiars de línia directa (pares, fills o cònjuge) identificats amb el llibre de família i DNI, o als hereus legals que així ho acreditin amb el testament. Si el pacient ha mort fora de l'Hospital, caldrà presentar el certificat de defunció.

Com es demana la documentació

El pacient o el seu representant acreditat, ha de formalitzar la sol·licitud de documentació de la història clínica en què constaran totes les seves dades, quina documentació, i motiu pel qual la demana.

Les sol·licituds es podran entregar a recepció / admissions de 8 a 21 hores.

El pacient o el seu representant acreditat, pot passar a recollir la documentació demanada passada una setmana després de la sol·licitud, a recepció / admissions en el mateix lloc i horari.

En cas de lliurar documentació  original s'haurà  de retornar.

En cas de demanar imatges, es lliuraran en format CD i s'haurà d'abonar, en el moment de la soli·licitud, l'import de 5 euros pel cost de la gravació de la còpia de les imatges, a excepció dels casos en que s'aporti, en el moment de la petició, sol·licitud d'institució pública (inspecció mèdica, CatSalut, Atenció Primària).