Ciutadania

Informació i tràmits d'interès

Carta de Drets i deures

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat la nova carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària.

Aquesta carta adapta els drets i deures dels ciutadans al moment actual i incorpora aspectes nous per avançar en el respecte a la dignitat de la persona i la millora de la qualitat de l'atenció sanitària.

A l'Hospital hem elaborat un resum de la Carta de Drets i Deures, en format divulgatiu.

Pujar

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que disposen els articles 4,5, i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (d'ara endavant CSAP) l'informa que disposa d'un fitxer amb dades de caràcter personal denominat Fitxer de Pacients.

La finalitat de la creació d'aquest fitxer és disposar de dades personals per al tractament medicosanitari dels usuaris del nostre centre.

Els destinataris de la informació són tots els departaments en què s'organitza el CSAP, també els estaments oficials públics o provats que, per obligació legal o necessitat material, hagin d'accedir a les dades dels pacients per a la correcta prestació de l'assistència medicosanitària, que és la finalitat última del tractament d'aquestes dades.

Es preveu la cessió de les dades incloses en aquest fitxer al Departament de Salut, al Servei Català de la Salut, a l'Institut Català de la Salut i a altres entitats d'assegurança privada amb les quals els pacients tinguin una relació contractual.

Sigui quina sigui la circumstància, l'usuari té dret a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades, incloses al Fitxer de Pacients del CSAP. Per exercir aquests drets heu d'emplenar un imprès dirigit al gerent del centre.

A la Unitat d'Atenció a l'Usuari de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès us facilitaran els formularis per a l'exercici dels drets i us aclariran els dubtes que pugueu tenir respecte al contingut d'aquest document.

Pujar


Codi ètic

El Codi ètic de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès vol ser una guia de conducta i compromís, que pren com a línia bàsica el respecte i la responsabilitat, actituds fonamentals en les relacions humanes i en la pràctica diària.

Pujar

Voluntats anticipades o testament vital

El document de voluntats anticipades es fonamenta en el respecte i la promoció de l'autonomia de la persona i té com a finalitat, donar una sèrie d'indicacions al personal assistencial sobre com voldríem ser atesos, respectant els nostres valors, en situacions de malaltia, quan no puguem expressar-nos per nosaltres mateixos.

Des de la Comissió d'Ètica Assistencial de l'Hospital s'ha elaborat un model de redacció del Document de Voluntats Anticipades que recull instruccions per a situacions que s'han considerat especialment sensibles.

El DVA pot fer-se davant de notari o amb la fórmula de tres testimonis, en aquest cas, des de la unitat d'atenció a l'usuari de l'Hospital, us informarem i ajudarem a realitzar els tràmits necessaris per formalitzar-lo i registrar-lo.

Pujar

Segona opinió mèdica

El Catsalut va regular l'exercici del dret  de l'usuari a obtenir una segona opinió mèdica  en el Decret 125/2007, de juny de 2007 amb objecte de garantir-lo.

S'entén per segona opinió l'informe facultatiu que té com a finalitat contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d'especial gravetat. Aclarir que és la documentació mèdica la que s'envia, no és el malalt el que ha d'acudir al centre designat i no s'ha de confondre amb el procés de derivació del pacient.

Està limitat als supòsits:

  • Malaltia degenerativa progressiva del SNC o malaltia neoplàsica maligna.
  • Intervenció quirúrgica que suposi: cirurgia ortopèdica amb risc de limitació funcional important, neurocirurgia, cardiocirurgia, cirurgia vascular, cirurgia oftàlmica.
  • Prescripció de la necessitat d'un trasplantament.
  • Diagnòstic de malaltia rara.

La Unitat d'Atenció a l'Usuari us informarà i tramitarà les peticions de segona opinió.

Pujar