Ciutadania

Informació i tràmits d'interès

Comissió d'Ètica Assistencial

La Comissió d’Ètica Assistencial (CEA) de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès és un òrgan consultiu multidisciplinar que té com a objectius promoure l’estudi i la difusió de la bioètica a l’Hospital i, en general, al conjunt del nostre àmbit territorial, i assessorar èticament en decisions puntuals clíniques o sanitàries, així com assessorar als usuaris i vetllar per la divulgació i complement dels drets i deures dels ciutadans en relació a l’atenció sanitària, ...

Consultes al CEA

Les consultes al CEA es poden realitzar a través del Servei d'Atenció a la Ciutadania o per correu electrònic a ceahpenedes(ELIMINAR)@csap.cat. La resolució de la consulta es farà per escrit dirigit a la persona que l'hagi formulada. Model de petició de valoració d'un cas al CEA. 

Carta de Drets i deures

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha elaborat la nova carta de drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària.

Aquesta carta adapta els drets i deures dels ciutadans al moment actual i incorpora aspectes nous per avançar en el respecte a la dignitat de la persona i la millora de la qualitat de l'atenció sanitària.

A l'Hospital hem elaborat un resum de la Carta de Drets i Deures, en format divulgatiu.

Pujar

Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que disposen els articles 4,5, i 6 de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (d'ara endavant CSAP) l'informa que disposa d'un fitxer amb dades de caràcter personal denominat Fitxer de Pacients.

La finalitat de la creació d'aquest fitxer és disposar de dades personals per al tractament medicosanitari dels usuaris del nostre centre.

Els destinataris de la informació són tots els departaments en què s'organitza el CSAP, també els estaments oficials públics o provats que, per obligació legal o necessitat material, hagin d'accedir a les dades dels pacients per a la correcta prestació de l'assistència medicosanitària, que és la finalitat última del tractament d'aquestes dades.

Es preveu la cessió de les dades incloses en aquest fitxer al Departament de Salut, al Servei Català de la Salut, a l'Institut Català de la Salut i a altres entitats d'assegurança privada amb les quals els pacients tinguin una relació contractual.

Sigui quina sigui la circumstància, l'usuari té dret a exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades, incloses al Fitxer de Pacients del CSAP. Per exercir aquests drets heu d'emplenar un imprès dirigit al gerent del centre.

A la Unitat d'Atenció a la Ciutadania de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès us facilitaran els formularis per a l'exercici dels drets i us aclariran els dubtes que pugueu tenir respecte al contingut d'aquest document.


  • Delegat de Protecció de Dades:   Sr. Josuè Sallent Ribes com a Director de la Fundació TicSalut

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

C. de l'Espirall, s/n

08720 Vilafranca del Penedès

Pujar


Com demanar documentació mèdica

Si necessiteu tenir còpia d'algun informe o del resultat d'alguna exploració realitzada al Centre, us podeu adreçar a:

  • Servei d'Admissions/recepció (situat a l'entrada principal)
    Horari d'atenció: 8 a 21 hores
    Telèfon: 93 818 04 40

El servei d'Arxiu us prepararà la documentació demanada que podreu passar a buscar en el termini de 7 dies feta la petició.

Si ho desitgeu, podeu enviar una altra persona en el vostre nom per recollir aquesta documentació, sempre que porti una autorització signada, el vostre DNI original i el DNI de la persona autoritzada.

Si necessiteu demanar un informe mèdic us heu de dirigir a la recepció situada a l'entrada principal.

Legislació vigent: Llei 16/2010 del 3 de juny, modificació de la llei 21/2000 del 29 de desembre, en vigor des de l'11 de juny de 2010, de la Generalitat de Catalunya. Legislació vigent: Llei 24/2000 de la Generalitat de Catalunya.

El pacient té dret a accedir a la documentació de la història clínica i a obtenir una còpia de les dades que hi figuren. Correspon als centres sanitaris regular el procediment per garantir l'accés a la història clínica.

El dret d'accés del pacient no pot perjudicar amb el dret de tercers a la confidencialitat de les dades d'aquests que figuren en l'esmentada documentació, ni el dret dels professionals que hi han intervingut, que poden invocar la reserva de llurs observacions, apreciacions o anotacions subjectives. El dret d'accés del pacient a la història clínica es pot exercir també per representació, sempre que s'acrediti degudament.

Qui la pot demanar

El mateix pacient o el seu representant legal identificat amb el DNI o passaport. En els casos de menors d'edat o persones incapacitades legalment, els pares o tutors legals que ho acreditin.

Persones autoritzades pel pacient, identificats amb una autorització escrita, el DNI i el del pacient.

En el cas de difunts, solament s'entregarà documentació als familiars de línia directa (pares, fills o cònjuge) identificats amb el llibre de família i DNI, o als hereus legals que així ho acreditin amb el testament. Si el pacient ha mort fora de l'Hospital, caldrà presentar el certificat de defunció.

Com es demana la documentació

El pacient o el seu representant acreditat, ha de formalitzar la sol·licitud de documentació de la història clínica en què constaran totes les seves dades, quina documentació vol, i motiu pel qual la demana.

Les sol·licituds es podran entregar a recepció / admissions de 8 a 21 hores.

El pacient o el seu representant acreditat, pot passar a recollir la documentació demanada passada una setmana després de la sol·licitud, a recepció / admissions en el mateix horari i lloc.

En cas de demanar imatges, es lliuraran en format CD i s'haurà d'abonar, en el moment de la soli·licitud, l'import de 5 euros pel cost de la gravació de la còpia de les imatges, a excepció dels casos en que s'aporti, en el moment de la petició, sol·licitud d'institució pública (inspecció mèdica, CatSalut i Atenció Primària).

També es podrà sol·licitar còpia de les imatges per correu electrònic, havent-se acreditat correctament en el moment de la sol·licitud, i havent signat el document de Protecció de dades que autoritza a enviar proves o estudis diagnòstics via correu electrònic.

Pujar

Voluntats anticipades o testament vital

El document de voluntats anticipades es fonamenta en el respecte i la promoció de l'autonomia de la persona i té com a finalitat, donar una sèrie d'indicacions al personal assistencial sobre com voldríem ser atesos, respectant els nostres valors, en situacions de malaltia, quan no puguem expressar-nos per nosaltres mateixos.

Des de la Comissió d'Ètica Assistencial de l'Hospital s'ha elaborat un model de redacció del Document de Voluntats Anticipades que recull instruccions per a situacions que s'han considerat especialment sensibles.

El DVA pot fer-se davant de notari o amb la fórmula de tres testimonis, en aquest cas, des de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania de l'Hospital, us informarem i ajudarem a realitzar els tràmits necessaris per formalitzar-lo i registrar-lo.

Pujar

Segona opinió mèdica

El Catsalut va regular l'exercici del dret  de l'usuari a obtenir una segona opinió mèdica  en el Decret 125/2007, de juny de 2007 amb objecte de garantir-lo.

S'entén per segona opinió l'informe facultatiu que té com a finalitat contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d'especial gravetat. Aclarir que és la documentació mèdica la que s'envia, no és el malalt el que ha d'acudir al centre designat i no s'ha de confondre amb el procés de derivació del pacient.

Està limitat als supòsits:

  • Malaltia degenerativa progressiva del SNC o malaltia neoplàsica maligna.
  • Intervenció quirúrgica que suposi: cirurgia ortopèdica amb risc de limitació funcional important, neurocirurgia, cardiocirurgia, cirurgia vascular, cirurgia oftàlmica.
  • Prescripció de la necessitat d'un trasplantament.
  • Diagnòstic de malaltia rara.

La Unitat d'Atenció a la Ciutadania us informarà i tramitarà les peticions de segona opinió.

Pujar