Informació corporativa

Presentació

      

Jordi Cuyàs Soler

President del Consell Rector 

J. Lluís Ibáñez Pardos

Gerent del CSAPG

La Institució, el CSAP

La nostra raó de ser és la millora de l'estat de salut de la població de la nostra àrea d'influència. Amb una relació amb el ciutadà que es basa en el tracte humà, respectuós i de participació en les decisions que l'afectin.

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès es creà mitjançant Decret 345/1994, de 15 de desembre, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1994 de 4 de gener de 1995, per dotar la comarca de l'Alt Penedès d'una estructura sanitària adequada amb un nou centre hospitalari que assumia l'assistència hospitalària que es prestava aleshores per l'antic l'Hospital Comarcal i amb l'objectiu d'executar activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població resident en l'àmbit sanitari de la comarca de l'Alt Penedès i la seva àrea sanitària d'influència.

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (CSAP) és una entitat pública de caràcter associatiu integrada pel Servei Català de la Salut, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i la Fundació Hospital de Vilafranca, adscrita a través del Servei Català de la Salut a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el seu pressupost està incorporat al de la Generalitat de Catalunya que anualment ha d'aprovar el Parlament.

El Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels membres nomenats i substituïts lliurement per les entitats consorciades, el seu president és nomenat pel director del Servei Català de la Salut. El Consell Rector nomena el gerent que serà l'òrgan executiu del Consorci. Aquest és el seu Codi de Bon Govern.

L'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès és una entitat gestionada pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès que ofereix una àmplia cartera de serveis sanitaris, amb més de 400 persones que hi treballen i que la fan possible. La nostra raó de ser és la millora de l'estat de salut de la població de la nostra àrea d'influència. Amb una relació amb el ciutadà que es basa en el tracte humà, respectuós i de participació en les decisions que l'afectin.

El dia 1 d'abril de 2019 s'ha constituït el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, que integra els recursos sanitaris del Consorci Sanitari del Garraf i el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès. Engloba els recursos sanitaris i sociosanitaris de: l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, l'Hospital Residència Sant Camil, L'Hospital Sant Antoni Abat i el Centre de Rehabilitació de Vilanova i la Geltrú. Es tracta d'una aliança que servirà per sumar i adaptar-se als nous reptes de futur, amb el compromís de seguir millorant dia a dia.