Informació corporativa

Missió, visió, valors, codi ètic

Missió

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, es defineix com una organització sanitària que, des de la visió de servei públic, té com a missió oferir una assistència integral i integrada de qualitat i segura, en l'àmbit de la salut, a la població de la seva àrea d'influència en un marc de sostenibilitat.

  • Assistència integral: considerar a la persona des de tots els aspectes, tant biològic com psicològic i social.
  • Assistència integrada: procurar la continuïtat assistencial entre tots els nivells.
  • Qualitat i seguretat: tècnica, amb evidència científica, i percebuda a tots els àmbits de l'organització.
  • Sostenibilitat: és el que permetrà assolir els compromisos de la institució.

Visió

Volem ser una organització sanitària innovadora i reconeguda per la ciutadania i els professionals en la prestació dels nostres compromisos sanitaris i socials. Busquem l'excel·lència en l'atenció sanitària.

Valors

  • El respecte a la persona basat en una actitud de millora contínua i de servei, un tracte professional, humà i d'acord amb la seva dignitat, potenciant la coresponsabilitat de la ciutadania en l'exercici dels seus drets i deures.
  • El desenvolupament i la satisfacció dels nostres professionals, mitjançant el treball en equip i fomentant el coneixement com a fruit de l'experiència adquirida, de la docència, de la formació continuada i de la participació en projectes de recerca.
  • El compromís social i amb l'entorn entès com una forma d'actuar i de prendre decisions que garanteixin la continuïtat de la institució i un desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Codi ètic

El Codi ètic de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès vol ser una guia de conducta i compromís, que pren com a línia bàsica el respecte i la responsabilitat, actituds fonamentals en les relacions humanes i en la pràctica diària.