Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

juny de 2011 - Per: Comunicació

La política catalana en cures pal·liatives, destacada com a referent internacional per l'Organització Mundial de la Salut

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha reconegut el model de cures pal·liatives de Catalunya en la publicació Palliative care for older people, best practices (Cures pal·liatives per a persones grans: millors pràctiques). Les cures pal·liatives són els tractaments que s’ofereixen a les persones que pateixen una malaltia crònica progressiva en fase avançada terminal. L'objectiu final d'aquesta línia d'atenció és assolir que aquestes persones, i el seu entorn més proper, tinguin la major qualitat de vida possible, tenint en compte els seus valors i preferències.

L’OMS destaca que el sistema català de cures pal·liatives és un bon exemple per veure com aquestes es poden integrar en el sistema sanitari. Incideixen en que el centre d’atenció principal és el domicili i la comunitat, i en que els equips de professionals assistencials són multidisciplinars. També destaquen el progressiu increment de l’atenció pal·liativa específica i la formació relacionada dels professionals, així com que aquest model ha permès la reducció de dies d’hospitalització, que la proporció de defuncions a casa s’ha incrementat i que ha suposat una reducció de costos al sistema (estimació d’estalvi de 8 milions d’euros al 2005).

Així doncs, el model de cures pal·liatives del Departament de Salut ha demostrat al llarg dels 20 anys de desenvolupament, efectivitat, eficiència i satisfacció per part dels usuaris i els seus familiars, així com pels professionals del sistema sanitari, suposant una millora significativa en l’atenció de malalts en situació avançada.

Actualment Catalunya disposa de 390 llits sociosanitaris específics de cures pal·liatives (UCP), 79 equips pal·liatius de suport domiciliari (PADES), 23 equips pal·liatius de suport hospitalari (UFISS), 15 equips pal·liatius d’avaluació integral, a més d’altres recursos sociosanitaris no específics de cures pal·liatives, polivalents i mixtes que també ofereixen atenció específica pal·liativa, tot i que no d’una forma exclusiva.
Des de l’any 2005 hi ha hagut un increment del 28% de l’activitat assistencial dels recursos específics de cures pal·liatives (UCP, PADES i UFISS), observant una tendència creixent de l’activitat en les unitats d’internament (6.301 episodis l’any 2009) i una estabilització en l’activitat domiciliària (13.000 episodis l’any 2009).

Una de les característiques de l’atenció al final de la vida és la seva transversalitat. Les persones en l’etapa de final de vida també són ateses pels professionals en altres recursos sanitaris en els que s’ofereix assistència pal·liativa, però no de forma exclusiva a aquest tipus d’atenció, sinó que les característiques i necessitats sanitàries que presenta la persona malalta són les que defineixen quin és el recurs més adequat en el que ha de rebre l’atenció.

Amb el model organitzatiu d’atenció al final de la vida a Catalunya s’ha arribat a donar una alta cobertura a persones amb malaltia oncològica avançada i terminal i s’ha evidenciat una tendència creixent en la cobertura de l’atenció a les persones amb malaltia no oncològica, essent un dels objectius prioritaris del Pla director sociosanitari augmentar aquesta xifra. S’estima que l’any 2009 els recursos específics de cures pal·liatives van donar cobertura a un 87% de persones malaltia oncològica i a un 61,4% de persones amb altres malalties no oncològiques de la població calculada amb necessitats pal·liatives candidates a rebre atenció per part d’aquests equips.

El Departament de Salut treballa per ampliar la cobertura i accessibilitat a equips específics de cures pal·liatives a aquelles persones que ho requereixin, especialment a la població amb necessitats complexes i amb malalties d’origen no oncològic, millorar l’abordatge d’aspectes ètics en l’àmbit sociosanitari, aconseguir la participació en la implementació de tots les organitzacions implantar polítiques integrals d’atenció en el territori i circuits d’accés en funció de la complexitat, potenciar la investigació en cures pal·liatives, oferir formació sobre l’atenció al final de la vida als professionals dels diferents nivells assistencials, oferir cursos de recolzament als cuidadors i millorar l’atenció al dol, entre d’altres.

Que tinguem el més gran desenvolupament dels recursos de cures pal·liatives de l’Estat espanyol posa de manifest el ferm compromís del Departament de Salut per la qualitat de l’atenció en aquesta etapa de la vida.

Més informació al web del Departament de Salut:
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2113/doc33455.html  
 

Enllaços relacionats