Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

Abril de 2015

Valoració positiva en les enquestes CatSalut 2014 de satisfacció dels usuaris de l’Atenció especialitzada Ambulatòria (CCEE)

Obtenim una nota de 7,86 sobre 10 i el 87,5% de les persones entrevistades diuen que continuaria venint en cas de necessitar-ho. En la majoria d'ítems hem millorat els resultats, però tenim alguns aspectes que hem de millorar.

Valoració global

Les persones enquestades totes usuàries del servei de CCEE de l'Hospital ens posen una nota de 7,86 sobre 10 i el 87,5% diuen que continuaria venint en cas de necessitar-ho

En relació als resultats anteriors i als de Catalunya (mitjana i els millors)

Dels 19 ítems de l'enquesta en 13 obtenim un resultat superior a la mitjana de Catalunya i en 6 un resultat pitjor. En quan a la comparació amb els resultats de l'anterior enquesta feta a l'Hospital l'any 2011, En 6 estem pitjor, en 3 pràcticament igual i en 10 hem millorat.

En quan a la comparació amb els millors resultats de Catalunya, tenim marge de millora ja que només en 4 ítems ens aproximem als resultats millors i en 1 l'igualem.

Els aspectes positius

Els aspectes més positius que tenim, que ens situen en l'espai d'excel·lència, per sobre del 95% de respostes positives, són el respecte a la intimitat, el tracte personal del personal d'infermeria, el tracte personal del personal administratiu i les explicacions sobre el què havien de fer. En aquests ítems ens situem molt a prop dels millors resultats de Catalunya.

També en altres aspectes obtenim resultats molt bons, per sobre del 90%, l'atenció i interès de l'especialista, la informació sobre les proves, el tracte personal del personal mèdic i la neteja.

Els aspectes negatius

Els aspectes més negatius en que ens situem per sota de la mitjana de Catalunya, i també per sota o fregant l'estàndard mínim del 75%, són el temps d'espera entre sol·licitud i dia de visita, el temps d'espera a la sala d'espera, la coordinació entre metge de l'atenció primària i especialista i la quantitat de persones a la sala d'espera. També indiquen que hem de millorar els resultats per sota del 90%, que són el seguiment i control del problema de salut, les explicacions sobre la malaltia i el tractament, el temps que li va dedicar l'especialista, la comprensió de l'especialista del què li passa i la comoditat de la sala d'espera.

Resum final

Podríem concloure en vistes als resultats obtinguts, que les persones entrevistades consideren que oferim on bon servei en l'atenció especialitzada ambulatòria (CCEE). Hem millorat els resultats en relació en l'anterior edició i també ens situem per sobre la mitjana de Catalunya en la majoria d' ítems.

Aquests bons resultats cal conservar-los i planificar accions de millora per millorar els negatius que depenguin de nosaltres. També observant la comparació amb els millors es constata que tenim marge per a poder millorar encara més.