Informació corporativa

Notícies

<< tornar al llistat de notícies

juny de 2010 - Per: Comunicació

Protocol per a l'abordatge de la violència masclista en l'àmbit de la salut a Catalunya

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir3515/abordatge.pdf

El passat dia 13 d’abril de 2010, a la Sala d’Actes del Departament de Salut, la consellera de Salut, Hble. senyora Marina Geli, va presentar el Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya.

El Protocol, elaborat des de la Direcció General de Salut Pública i la Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de Salut, ha comptat amb l’impuls i la coordinació de l’Institut Català de les Dones, en el qual han col•laborat professionals implicats en la prevenció, detecció i tractament de la violència masclista. S’ha elaborat en el marc de les orientacions estatals i internacionals de referència, del Pla de salut de Catalunya i del Protocol marc i circuit nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista.

El Protocol té la voluntat d’esdevenir una eina pràctica que faciliti la intervenció del conjunt de professionals de la salut sobre la violència masclista, entenent aquesta intervenció com un concepte ampli que va més enllà de l’atenció i el seguiment de casos aguts.

Consta de dos tipus de document: el document marc i els documents operatius. El disseny d’aquesta eina no és casual, sinó fruit del resultat d’una anàlisi avaluativa, amb metodologies qualitatives, i la resposta a una necessitat expressada pel conjunt de professionals de la salut.

El document marc aporta les pautes d’intervenció per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit familiar i de la parella, per ser la més freqüent, però a banda d’això proporciona un model que serveix de guió per a la resta de documents, independentment de la forma de violència i l’àmbit en el que es produeixi.

Els documents operatius determinen l’orientació de les actuacions, l’abordatge específic i proactiu de l’atenció sanitària a les dones que pateixen violència davant de la gran heterogeneïtat de realitats, situacions i necessitats específiques de les dones, grups més vulnerables i altres realitats i situacions relacionades amb la violència masclista, però també donen resposta a totes les formes i àmbits de violència que recull la Llei 5/2008. El documents operatius faciliten les pautes d’actuació complementàries a les definides en el document marc, per tal d’abordar les realitats específiques de les dones en situació de violència masclista, qualsevol forma i qualsevol àmbit en què es pugui produir.

Actualment s’ha finalitzat la redacció dels següents documents operatius:

• Embaràs
• Salut mental
• Drogodependències
• Violència sexual
• Immigració
• Mutilació genital femenina