Informació corporativa

Directius

Informació identificativa i econòmica

A l'article 17 dels Estatuts del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, s'estableix:

Article 17
Designació i naturalesa del càrrec
17.1 El Consell Rector podrà designar un o una gerent, que serà l'òrgan superior de gestió del Consorci.
17.2 El o la gerent, si escau, com a càrrec d'alta direcció, mantindrà amb el Consorci una relació d'ocupació de naturalesa laboral i de caràcter especial, que es regirà pel contracte de treball pertinent i les disposicions que
siguin aplicables. El o la gerent exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva i restarà sotmès al règim d'incompatibilitats vigent.

És en aquest sentit que en data 1 d'abril de 2019, el Consell Rector ratifica el nomenament del Dr. Josep Lluís Ibáñez Pardos com a gerent.

Veure perfil i trajectòria professional 

Contacte: 938922501 - 938116514 - gerencia@csapg.cat

Retribucions: consulteu la web de la Generalitat de Catalunya Relació d'alts càrrecs, personal directiu, personal eventual i les seves retribucions

Informació relativa al règim d'incompatibilitats

Consulteu la web de la Generalitat de Catalunya Incompatibilitats i declaracions d'alts càrrecs