Informació corporativa

Informació econòmica, pressupostària i assistencial

Aquest portal s'ha creat en compliment a què dicta la Llei 19/2013, de 9 de desembre, del govern espanyol, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, del govern català ambdues sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Informació econòmica

Informació econòmica, comptable i pressupostària i patrimonial:

Pressupostos: informació actualitzada al març de 2018, revisió anual

Auditories de comptes anuals: informació actualitzada el juny 2017, revisió anual

Exercici 2014

Exercici 2015

Exercici 2016

Exercici 2017

Exercic 2018

Subvencions i ajudes públiques: Informació actualitzada al juny de 2017, revisió anual 

 • EL CSAP no ha atorgat cap subvenció

Patrimoni: Informació actualitzada al juny de 2017, revisió anual 

Despeses en campanyes de publicitat institucional: Informació actualitzada al gener de 2018, revisió anual

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès no ha realitzat cap campanya de publicitat institucional.

Contractació i convenis: Informació actualitzada a l'agost de 2017, revisió anual

Informació assistencial

 • Grau de compliment i qualitat dels serveis públics:  Informació actualitzada al juny de 2017, revisió anual 
  • Avaluació objectius 2015-2016
  • Llistes d'espera
  • Informe Qualitat Percebuda 2016
  • Central de Resultats 2015-2016
   • Informes de la Central de Resultats 2016