Informació corporativa

Informació institucional i organitzativa

Aquest portal s'ha creat en compliment a què dicta la Llei 19/2013, de 9 de desembre, del govern espanyol, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, del govern català ambdues sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.