Informació corporativa

Normativa de funcionament

Aquest portal s'ha creat en compliment al que dicta la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i Bon Govern.