Informació corporativa

Presentació de l'entitat

En aquest apartat informem sobre la constitució del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, indicant les entitats que en formen part, l'objectiu i llur finalitat. Reflectim l'organigrama i l'estructura organitzativa, inclosos els òrgans col·legiats.

DESCRIPCIÓ DE L'ORGANITZACIÓ

Amb la denominació Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG) es constitueix l'1 d'abril de 2019 un Consorci en el qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el Consell Comarcal del Garraf, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Ajuntament Sant Pere de Ribes que resta adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Català de la Salut.

L'objectiu del CSAPG és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població resident en l'àmbit sanitari de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, amb les seves àrees sanitàries d'influència.

Les finalitats específiques del CSAPG són:

 • L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris.
 • La prestació de serveis d'atenció primària de salut.
 • La prestació de serveis d'atenció sociosanitària i de serveis socials.
 • La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva.
 • Proporcionar serveis de rehabilitació.
 • La docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental.
 • Les activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut.
 • Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell Rector.

Aquestes finalitats les podrà dur a terme el mateix Consorci directament o cedint la gestió a d'altres entitats externes.

Naturalesa jurídica

El CSAPG té la consideració de consorci sanitari i està subjecte al règim jurídic establert en la disposició addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves fórmules de gestió.

És una entitat jurídica pública, de naturalesa institucional i de base associativa, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi per la realització de les seves finalitats.

DOCUMENT: DOGC - ACORD DE CONSTITUCIÓ.PDF

ORGANIGRAMA DINS L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

Aquest organigrama situa el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf fins l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

DOCUMENT: ORGANIGRAMA DINS ESTRUCTURA PÚBLICA

EL CONSELL RECTOR

Tal i com s'indica en l'article 7 dels Estatuts, el govern del Consorci correspon al seu Consell Rector, el seu president/a i als vicepresidents/tes essent la gerència l'òrgan superior de gestió.

El Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels membres següents, designats i substituïts lliurement per les entitats consorciades:

 • Set representants del Servei Català de la Salut, designats pel conseller o consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del director o directora del Servei Català de la Salut.
 • Dos representants de l'Ajuntament Vilafranca del Penedès.
 • Un representant de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
 • Un representant de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
 • Un representant del Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • Un representant del Consell Comarcal del Garraf.

Els representants l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i del Consell Comarcal del Garraf són designats pels seus òrgans de govern respectius.

Membres actuals

 • Jordi Cuyàs i Soler, president (Servei Català de la Salut)
 • Àngels Cererols i Macià, vocal (Servei Català de la Salut)
 • Lluís Moner i Corominas, vocal (Servei Català de la Salut)
 • Maria Sardà i Raventós, vocal (Servei Català de la Salut)
 • Xavier Rodríguez i Guasch, vocal (Servei Català de la Salut)
 • Eva Sánchez i Busqués, vocal (Servei Català de la Salut)
 • Núria Puig i Rosés, vocal (Servei Català de la Salut)
 • Abigail Garrido i Tinta, vocal vicepresidenta (Consell Comarcal del Garraf)
 • Francesc Xavier Edo i Vargas, vocal vicepresident (Consell Comarcal de l'Alt Penedès)
 • Olga Arnau i Sanabra, vocal (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú)
 • Ramon Zaballa i Serra, vocal (Ajuntament de Vilafranca del Penedès)
 • Mònica Hill i Giménez, vocal (Ajuntament de Vilafranca del Penedès)
 • Antonia Pulido i Fernández, vocal (Ajuntament de Sant Pere de Ribes)

Funcions del Consell Rector

Corresponen al Consell Rector les funcions següents:

 1. L'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris i la consegüent aprovació d'un pla general i de plans plurianuals d'actuació, que han de ser reflectits al pressupost anual, que inclourà el pla d'inversions i els projectes d'obres, d'instal·lacions i de serveis, que també aprovarà.
 2. L'aprovació dels comptes anuals, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre, el compte de pèrdues i guanys i la memòria corresponent a l'exercici anterior.
 3. L'aprovació de la liquidació del pressupost anual.
 4. L'aprovació dels reglaments de règim interior, d'organització i de funcionament de les diverses activitats.
 5. L'aprovació de les condicions generals d'accés als llocs de treball i als càrrecs directius, règim de prestació de funcions, plantilles i remuneracions, i els convenis col·lectius de treball.
 6. La designació i la separació de la gerència i la secretaria del Consorci.
 7. La designació i la separació dels càrrecs del Consorci, a proposta del o la gerent, salvant el que preveu l'article 9.
 8. Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles i dels béns mobles consistents en aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni.
 9. Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i de serveis d'un termini d'execució superior al pressupost anual i el seu pla de finançament.
 10. Aprovar els convenis de col·laboració, els encàrrecs de gestió, els concerts amb el Servei Català de la Salut i qualsevol altre instrument jurídic que tingui per objecte la prestació de serveis amb altres entitats públiques o privades, i també els acords de participació que s'hi puguin establir.
 11. Acordar les operacions de crèdit.
 12. Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la xifra que el Consell mateix estableixi durant l'exercici.
 13. Exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sens perjudici de les facultats reconegudes a l'article 15.1.f).
 14. Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del president o presidenta, del o la gerent i dels altres directius del Consorci en aquesta matèria.
 15. Ampliar les activitats del Consorci d'acord amb el que estableixen aquests Estatuts.
 16. Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin encomanades específicament en l'àmbit de les seves competències.
 17. Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor funcionament del Consorci.
 18. Totes aquelles altres funcions no atribuïdes expressament als restants òrgans del Consorci.

Fitxa del CSAPG al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC): enllaç.