Informació corporativa

Organització

PRESENTACIÓ DE L'ENTITAT

En aquest apartat informem sobre la constitució del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, indicant les entitats que en formen part, l'objectiu i llur finalitat. Reflectim l'organigrama i l'estructura organitzativa, inclosos els òrgans col·legiats.

DESCRIPCIÓ DE L'ORGANITZACIÓ

Amb la denominació Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG) es constitueix l'1 d'abril de 2019 un Consorci en el qual participen el Servei Català de la Salut, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el Consell Comarcal del Garraf, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l'Ajuntament Sant Pere de Ribes que resta adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Català de la Salut.

L'objectiu del CSAPG és l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d'investigació al servei de la població resident en l'àmbit sanitari de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, amb les seves àrees sanitàries d'influència.

Les finalitats específiques del CSAPG són:

  • L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris.
  • La prestació de serveis d'atenció primària de salut.
  • La prestació de serveis d'atenció sociosanitària i de serveis socials.
  • La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva.
  • Proporcionar serveis de rehabilitació.
  • La docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut física i mental.
  • Les activitats d'investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la sanitat i les ciències de la salut.
  • Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell Rector.

Aquestes finalitats les podrà dur a terme el mateix Consorci directament o cedint la gestió a d'altres entitats externes.

Naturalesa jurídica

El CSAPG té la consideració de consorci sanitari i està subjecte al règim jurídic establert en la disposició addicional única de la Llei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves fórmules de gestió.

És una entitat jurídica pública, de naturalesa institucional i de base associativa, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi per la realització de les seves finalitats.

DOCUMENT: DOGC - ACORD DE CONSTITUCIÓ.PDF