Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

L’any 2012 ha estat condicionat pel context econòmic del país i per les consegüents dificultats que els centres sanitaris hem hagut d’afrontar. Tots som conscients que la crisi no s’atura i l’escenari econòmic general fa entreveure encara uns anys de dificultats que caldrà afrontar cada vegada amb menys marges d’actuació. Davant d’aquesta situació hem intentat assolir l’equilibri econòmic del centre sense comprometre la feina feta durant aquests anys i procurant mantenir la qualitat assistencial. En aquesta situació s’ha tornat a fer evident, un any més, l’alt grau d’implicació i compromís dels professionals en l’Hospital.

Malgrat l’impacte d’aquesta situació en l’activitat diària del centre, s’ha pogut finalitzar el projecte d’ampliació i s’han acabat les obres iniciades l’any 2010 de la segona fase. S’ha posat en marxa el servei d’urgències remodelat i ampliat i el nou bloc obstètric, fent-los més funcionals i adaptats als requeriments qualitatius actuals. També la nova Unitat de Cirurgia Sense Ingrés, amb dos nous quiròfans que ens permetran assolir l’increment d’activitat quirúrgica necessari per assolir el concert del CatSalut i afrontar el futur amb una estructura moderna i renovada. Acabada doncs l’ampliació, la primera fase el 2008 amb la Consulta externa i el nou Hospital de dia, podem dir que tenim un hospital modernitzat i dimensionat d’acord a la nostra població de referència. 

D’altra banda aquest any s’ha fet encara més evident l’impuls decidit dels darrers anys a les noves tecnologies, fent realitat la recepta electrònica, la completa incorporació de les imatges i proves a la Història Clínica, la inclusió de documentació i imatges a la Història Clínica de Catalunya, les connexions telemàtiques amb altres institucions, les cites a pacients amb SMS, etc. Tots aquests canvis basats en les noves tecnològiques requereixen de l’esforç d’adaptació dels professionals però ens permetran assolir els reptes de futur basats en la innovació i l'inici d’altres programes d’acord amb el Pla de Salut.

Una altra aspecte de futur que s’ha treballat és el de les aliances i la feina conjunta i coordinada amb altres agents del territori. N’és un exemple el programa d’atenció al Pacient Crònic Complex conjuntament amb els companys de l’atenció primària i la sociosanitària i de la unitat d’atenció al pacient crònic. El programa ha permès millorar l’atenció a aquests pacients i l’eficiència en la ocupació dels llits. N’és un bon reconeixement el premi obtingut a la millor acció del Pla de Salut en la jornada celebrada a Sitges a finals d’any.

Tal com estableix el Pla de Salut pels anys 2012 – 2015, caldrà avançar encara més en aspectes que potenciïn el treball integrat amb altres institucions del territori per agilitzar processos i optimitzar estructures. Confiem en que entre tots podrem trobar sortides imaginatives  i novedoses que ens permetin un futur millor.