Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Indicadors de qualitat i seguretat del pacient   

Infecció nosocomial (%) 4,4
Taxa mortalitat (%) 4,3
Taxa de readmissió 30 dies (%)  7,5
Taxa de caigudes (n/estades x 1000)  1,54
Risc de nafres per pressió intrahospitalària  0,37
Identificació adequada (%)  98,8
Cesàries (%) 18,2
Valoració global satisfacció del pacient amb l'hospital (*) 8,69

  

* CatSalut PLAENSA 2012

S'ha consolidat la implicació en la seguretat del pacient, aconseguint que la valoració de riscos (caigudes, nafres, identificació, cuidador i dolor) feta a l’ingrés dels usuaris, es situï prop del 100%.