Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos humans      

Personal assistencial   
         Facultatius 102,3
         Grau mitjà 120,82
         Formació professional de nivell 1   87,31
         Formació professional de nivell 2   12,66
Personal no qualificat   19,90
Personal administratiu   58,94
Direcció     5,6
Total 407,53

  * Plantilla equivalent a jornada completa a 31  de desembre de 2012

Com entitat pública del sistema sanitari, el personal del CSAP no ha rebut una paga extraordinària, malgrat això s'ha pogut seguir fent l'activitat habitual amb la col·laboració de tots.