Memòria 2012

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat Comissions de Qualitat

Gestió documental
Revisions procediments i protocols       164
De nova elaboració    93
Total  257

S'està revisant el model organitzatiu de les comissions per adaptar-lo al moment actual i fer-lo més funcional.

A més a més de les comissions també hi ha grups de treball multidisciplinar, que es reuneixen d'una manera regular per executar la seva missió i objectius. Per altra banda, hi ha grups de treball amb una duració determinada que sorgeixen per tractar temes puntuals.

S'ha preparat tota la documentació necessària per a què el Servei de Transfusió obtingui l'acreditació CAT.