Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat quirúrgica   

Intervencions majors per especialitat
 

Intervencions totals

Intervencions de CMA

Substitució CMA (%)

Traumatologia  1.071     424    40%
Cirurgia General     931     309    33%
Oftalmologia     513     506    99%
Ginecologia/Obste     352     172    49%
Otorinolaringologia     220     168    76%
Urologia     309       75    24%
Dermatologia     330     323    98%
Gastroenterologia     198        2      1%
Unitat Patologia Mamària (UPM)      55       24     44%
Altres        1        -      0%
Total  3.980   2.002  
 Intervencions quirúrgiques a l'UCSI
Cirurgia major                                               2.002
Cirurgia menor              6.890          

L'ocupació mitjana dels quiròfans durant l'any 2013 ha estat del 85%.

Hem assolit els objectius relacionats amb els temps d'espera pels procediments garantits pel CatSalut.

La posada en marxa de la nova UCSI ha millorat signifcativament el circuit d'accés dels pacients. També s'han revisat els fulls informatius pels usuaris i l'enquesta de satisfacció.