Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat de suport i de diagnòstic  

Farmàcia
Preparacions cistostàtics                          2.710       
Pacients amb dispensacions ambulatòries       518
Medicaments reenvasats   30.570
Preparacions de nutricions parenterals       226
Diagnòstic per la imatge
Exploracions amb radiocontrast      434
Radiografies convencionals (pacients)  46.832       
Mamografies    8.523
Ecografies    7.326
TAC    9.548
Rx intervencionista       435
Exploracions complementàries
Cardiologia (sense ECG)   3.972 
Gastroenterologia   3.304
Ginecologia / Obstetrícia   5.168
Neurologia      526
Oftalmologia   2.358
Otorinolaringologia   5.555
 Pneumologia   1.426
 Urologia (sense cistoscòpies)      768 
 Dermatologia      101
 Reumatologia        82    

Destaquem l'inici de la publicació de la imatge mèdica a la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3).

Hem connectat el nostre sistema informàtic amb el registre d'assegurats RCA, per poder donar d'alta els nadons on-line quan neixen, agilitzant d'aquesta manera la seva incorporació al sistema de salut.