Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Indicadors d'eficiència i activitat

Estada mitjana (dies)  5,4
Index d'ocupació (%)  84,3
Urgències que ingressen (%)  6,4
Taxa de substitució de CMA (%)  78,1
Index de complexitat  1,04
Pes mig GRD  1,5172

Tots els indicadors d'eficiència han millorat, especialment la taxa de substitució de CMA, sens dubte hi té molt a veure la posada en marxa de la nova Unitat de Cirurgia Sense Ingrés.