Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos humans      

Personal assistencial                          
         Facultatius                                                               101,3
         Grau mitjà                  118,49
         Formació professional de nivell 1                    83,13
         Formació professional de nivell 2                    12,16
Personal de suport                    19,12
Personal administratiu                                           57,23
Direcció                      5,6
Total

                 397,03

* Plantilla equivalent a jornada completa a 31 de desembre de 2013

Recursos econòmics

Ingressos d'operacions continuades 31.795.670 €
Despeses d'operacions continuades 32.387.398 €

El respecte a la persona basat en una actitud de millora contínua i de servei, un tracte professional, humà i d'acord amb la seva dignitat, potenciant la corresponsabilitat dels ciutadans en l'exercici dels seus drets i deures. (Valors del CSAP)