Memòria 2013

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Grups relacionats amb el diagnòstic (GRD)

GRD CDM Descripció Nombre
Primers GRD mèdics
 
373
14
Part vaginal sense diagnòstic complicat
 365
541
4
Pneumònia simple i altres trastorns respiratoris, excepte bronquitis i asma, amb comorbiditats i/o complicacions majors
 302
127
5
Insuficiència cardíaca i xoc
 176
544 5 Insuficiència cardíaca crònica i arítmia amb complicacions majors  141
088
4
Malaltia pulmonar obstructiva crònica
 97
0372 14 Part vaginal amb diagnòstic complicat  96
Primers GRD quirúrgics
 
039
2
Intervenció de cristal·lí
 478
270 9 Altres cirurgies de la pell, teixit subcutani i mama, sense comorbiditats i/o complicacions  337
162
6
Intervencions per hèrnia inguinal/femoral, majors de 18 anys, sense comorbiditats i/o complicacions
 135
494 7
Colecistectomia laparoscòpica, sense exploració ducte comú sense comorbiditats i/o complicacions
 135
119 5 Lligadura i extracció venosa  107
867 8 Excissió local i retirada de fixació interna excepte maluc/fèmur sense complicacions  103