Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat de suport i de diagnòstic  

Farmàcia
Preparacions cistostàtics                       2.153    
Pacients amb dispensacions ambulatòries     577 
Medicaments reenvasats                                34.851
Preparacions de nutricions parenterals     262
Diagnòstic per la imatge
Exploracions amb radiocontrast                                               425
Radiografies convencionals (pacients) 45.906        
Mamografies   7.986
Ecografies   6.850
TAC   8.760
Rx intervencionista      346
Exploracions complementàries
Cardiologia    4.238
Gastroenterologia 3.339
Ginecologia / Obstetrícia 5.077
Neurologia   613
Oftalmologia 2.720
Otorinolaringologia 5.695
 Pneumologia 1.439
 Urologia (sense cistoscòpies)   729
 Dermatologia   154
 Reumatologia     68

Aquest any hem ampliat la nostra cartera de serveis  amb la incorporació dels electromiogrames (EMG), la tomogràfia de coherència òptica (OCT),  i els marcatges CHIVA. D'aquesta manera s'evita el desplaçament del pacient a altres centres per a la realització d'aquestes proves. 

Durant l'any s'han realitzat 45.949 analítiques i 13.886 electrocardiogrames. 

Dins de les accions que es fan al territori per millorar la coordinació entre nivells assistencials, s'ha posat en marxa un sistema que facilita la conciliació terapèutica dels malalts crònics.