Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Col·laboració territorial

El Pacte Territorial de l'Alt Penedès signat per representants de les entitats proveïdores, amb el vist i plau del CatSalut, dóna prioritat als projectes estratègics del Pla de Salut relatius a la transformació del model i reordenacions assistencials, per tal de millorar la qualitat, l'accessibilitat i la seguretat en les intervencions sanitàries. Aquest any en destaquen:

  • S'ha creat la Unitat territorial de Rehabilitació, amb professionals de l'HCAP, del CSSV i del CAP de Vilafranca, amb l'objectiu inicial de dissenyar un Pla funcional territorial de rehabilitació. 
  • Seguim avancant en el projecte d'atenció a la cronicitat que ha estat implementant des de fa més de 4 anys,  sent referents a l'Alt Penedès en el "Model col·laboratiu d'atenció i treball en xarxa", dins del Pla Interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària (PIAISS).
  • En l'àmbit de l'Atenció a la Dona dos grups de millora treballen per coordinar entre Hospital i Atenció Primària l'atenció a les infeccions de transmissió sexual i l'atenció a l'embaràs, part i postpart.
  • Dins de les accions que es fan al territori per millorar la coordinació entre nivells assistencials, pel què fa a farmàcia, s'ha posat en marxa un sistema que facilita la conciliació terapèutica dels malalts crònics.
  • També segueixen funcionant i evolucionant els programes d'atenció integral a les persones amb demències, de millora de l'accessibilitat i resolució d'oftalmologia, dermatologia i aparell locomotor i considerem consolidada la unitat territorial d'urgències i atenció continuada.