Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Ha arribat el moment de prendre decisions.

L'any 2014 ha continuat sent un any condicionat pel context econòmic, en el que assolir els objectius ha suposat un esforç per part de tothom, comptant de nou amb una part de la retribució dels treballadors segons els acords signats amb els seus representants.

Com a institució s'ha prioritzat el manteniment de l'activitat assistencial i d'acord amb els objectius del CatSalut, s'ha reduït el temps d'espera quirúrgic sobretot en els procediments amb temps d'espera garantit.

S'ha treballat entre els diferents proveïdors de l'Alt Penedès de forma coordinada i interdisciplinària en la consecució dels objectius conjunts acordats en el Pacte Territorial de Salut. Som un territori referent en programes innovadors com és el tractament del pacient crònic complex i la integració dels serveis de salut amb els serveis socials.

S'han engegat diferents projectes de millora contínua de la qualitat i la seguretat del pacient, n'és un exemple la certificació del Servei de Farmàcia segons la norma ISO 9001. També hem mantingut uns bona valoració en les enquestes de satisfacció dels ciutadans.

Com hem dit, l'assoliment dels diferents objectius ha suposat de nou un esforç econòmic i, si bé s'ha tingut un resultat financer deficitari, la contenció feta en les inversions, ha permès assolir aquest any un resultat pressupostari equilibrat, amb el que el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès pot continuar gaudint del règim d'autonomia de gestió. No obstant això aquesta mesura no es pot perdurar, doncs s'han d'incrementar les inversions per conservar la qualitat dels serveis. Tot i que en els darrers anys s'han reduït els pressupostos públics més del 15% i que ja s'ha reduït la plantilla un 8%, hem de ser conscients que el fet de mantenir l'actual model d'hospital genera un dèficit estructural d'un milió d'euros anuals i, si bé sempre es poden anar reduint costos, no és possible eixugar aquest dèficit de forma significativa i tampoc hi han alternatives legals que permetin fer altra activitat privada per incrementar els ingressos.

Com a hospital, tenim la missió d'atendre els pacients en fase aguda, que sens dubte és la que genera més costos i això es reflexa negativament en els resultats econòmics de l'entitat. Per altra banda les estrictes lleis d'estabilitat pressupostària impedeixen fer dèficit.

A l'Alt Penedès conviuen bàsicament tres grans proveïdors sanitaris: el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès amb l'Hospital, l'Institut Català de la Salut (ICS) amb l'Atenció Primària i el Consorci Sociosanitari de Vilafranca. Cadascun amb els seus pressupostos i els seus resultats, però compartint l'objectiu comú d'atendre i millorar la salut de la població.

És necessari unificar progressivament la gestió dels recursos sanitaris del territori sota una sola entitat, tant per avançar en la millora de la integració de tot el procés i nivells assistencials, com per l'optimització d'estructures i permetre la sostenibilitat econòmica de la sanitat pública a l'Alt Penedès.

Ara ha arribat el moment de prendre decisions si es vol mantenir l'actual nivell i qualitat de serveis que es dóna a la ciutadania. Un hospital "petit" com el de l'Alt Penedès, desvinculat de la gestió de l'Atenció Primària i Sociosanitària no podrà ser sostenible en el futur, i si no s'unifiquen, caldrà pensar en altres integracions fora de la comarca. En aquests moments no hi ha gaires arguments per finançaments extraordinaris al territori, que d'altra banda, sols serien solucions puntuals poc sostenibles en el temps.

La unificació de la gestió dels serveis de salut del territori és una proposta impulsada en el seu moment tant per part del Servei Català de la Salut com des de l'Òrgan de Govern d'aquest Consorci. Entenem que com hem dit,  ara s'han de prendre decisions en el marc de la millora dels serveis a la ciutadania, que no suposin més esforços econòmics pels treballadors i assegurin el futur de la sanitat pública a l'Alt Penedès.

    

Francesc Ferrer Ferret                           Antonio Jounou Albornà

Gerent                                                         President