Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès
Consell Rector (el 31/12/2014)

Antoni Jounou Albornà, president

Aureli Ruiz Milà, vicepresident

Magí Casulleres Canela, vocal

Queta Domènech Vidal, vocal

Carme Garrido Garrido, vocal

Josep M. Herrera Ruiz de la Hermosa, vocal

Eva Sánchez Busquets, vocal

Martí Solé Bordes, vocal

M. Carmen Villanueva Pin, vocal

Secretària del Consell: M. Lluïsa Subias Millaruelo

   

Equip Directiu  (el 31/12/2014)

Francesc Ferrer Ferret, gerent

Rafael Comas Planas, director administratiu i financer

Montse González Verde, directora mèdica

Emili Llobet Fernández-Grande, director de recursos humans

Helena Mestre Sans, directora de comunicació i atenció al ciutadà

Carme Rizo Rey, directora d'infermeria

El Consell Rector, òrgan de govern del CSAP ha reformat els seus estatuts per adaptar-los a les noves disposicions legals en matèria de consorcis.

En compliment de la Llei de transparència, accés a la informació pública i  bon govern s'ha creat el Portal de la transparència al nostre web.