Memòria 2014

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos humans      

Personal assistencial                       
         Facultatius                                                 98,4 
         Grau mitjà  119,29    
         Formació professional de nivell 1    81,97             
         Formació professional de nivell 2    12,37             
Personal de suport    19,41           
Personal administratiu                           56,43             
Direcció      5,6              
Total

  393,47         

* Plantilla equivalent a jornada completa a 31 de desembre de 2014

Recursos econòmics

Ingressos d'operacions continuades   31.936.733 €
Despeses d'operacions continuades   33.162.605 €