Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Evolució i comparativa de les dades

Evolució de l'activitat assistencial   
 
2013
2014
2015       
Altes 7.412 7.383 7.691
Parts 563 550 516
Intervencions quirúrgiques majors 3.980 4.047 4.085
Consultes externes 124.382 121.482 121.695
Urgències 63.556 66.881 69.363
Hospital de Dia 5.837 5.661 4.950
UFISS 883 1.088 920
Evolució indicadors d'eficiència i qualitat
     
Estada mitjana (dies) 5,4 5,6 5,3
Índex d'ocupació (%) 84,3 87,8 88,8%
Urgències que ingressen (%) 6,4 6,0 5,7
Taxa substitució de CMA (%) * 65,5 65,4 67,5
Reingressos a 30 dies (%) * 4,4 4 4,6
Mortalitat (%) 3,3 3,5 4,2
Complicacions (%) * 1,7 1,1 0,8
Pes relatiu 1,04 1,04 1,04
Pes mitjà GRD 1,5172 1,5229 1,5186

Evolució dades econòmiques

     
Inversions 339.440,43€ 212.091,39€ 556.768,29€
Ingressos 31.795.670€ 31.936.733€ 34.860.402,39€
Despeses 32.387.398€ 33.162.605€ 35.408.848,09€
Evolució Recursos Humans
     
Plantilla equivalent a Jornada completa 397,03 393,47 394,20

   

* Criteri actualitzat segons homologació CatSalut.