Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat d'urgències  

 

2014

2015

Total d'urgències 66.881 69.363
Urgències /dia 183 190
Urgències que ingressen (%) 6,0% 5,7%
Urgències pediatria * 8.810  9.814  

 *El canvi de criteri en la comptabilització de visites pediàtriques fa que el nombre final presenti un augment significatiu.

Es publiquen a la Sala d'espera i a la Web del CSAP els Temps d'espera estimats per ser visitats als nivells 4 i 5, corresponents a les urgències no greus i s'informa del nombre de persones que estan sent ateses al servei.

S'han realitzat 72 connexions telemàtiques amb neurologia de Bellvitge mitjançant el sistema teleictus.

Hem atès 25 codis IAM (Infart Agut de Miocardi) derivats a l'Hospital de Bellvitge. 0btenint resultats positius en els paràmetres d'avaluació dels trasllats d'aquests  pacients.

Professionals del servei participen en la Comissió tècnica contra els maltractamet vers la dona a l'Alt Penedès.