Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos humans      

 

2014

2015

Personal assistencial     
         Facultatius                                                98,4 100,11
         Grau mitjà 119,29 119,33
         Formació professional de nivell 1   81,97   81,97
         Formació professional de nivell 2   12,37   12,37
Personal de suport   19,41   18,51
Personal administratiu                          56,43   56,31
Direcció     5,6     5,6
Total 393,47 394,20

* Plantilla equivalent a jornada completa a 31 de desembre de 2015

Recursos econòmics

Ingressos d'operacions continuades 34.860.402,39
Despeses d'operacions continuades 35.408.848,09

L'Hospital vetlla per la conciliació laboral i familiar que contribueix al benestar dels professionals que hi treballen.

Es va signar un acord amb el Comitè d'empresa que complementa les relacions laborals millorant les condicions establertes pel conveni del sector. 

A nivell d'inverssions destaca la renovació del servidor informàtic, una infraestructura fonamental per al bon funcionament del Sistema d'informació i en general de tota l'organització.