Memòria 2015

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

El CSAP, com organització sanitària que dóna un servei públic d'atenció a la persona integrat i integral , de forma voluntària integra la Responsabilitat Social Corporativa i informa de la triple rendició de comptes en la seva activitat en relació a:

1. Responsabilitat financera i codi de bon govern

2. Responsabilitat social i sostenibilitat en relació als seus grups d'interès :

2. 1. Interns en relació als treballadors, pel que fa al Pla d'igualtat, diversitat i inclusió laboral, seguretat, formació i docència. I d'altra banda a l'activitat assistencial i de qualitat.

2. 2. Externs en relació al ciutadà, administracions públiques, proveïdors, convenis i aliances estratègiques i accions socials de l'organització en i amb la comunitat: de cultura, promoció de la salut i acció social.

3. Responsabilitat de gestió del mediambient en relació al consum energètic, tractament de residus, desfetes i reciclatge, respecte a la protecció dels animals.     

Accions amb i en la comunitat. Compromís social i mediambiental
  • El CSAP vetlla per poder oferir inserció laboral a persones amb diversitat funcional i/o vulnerabilitat social i respecte al medi ambient per això manté conveni amb algunes empreses.

  • El CSAP manté convenis de col·laboració amb entitats acadèmiques i Tercer Sector.

  • El CSAP participa en comissions per a la prevenció i actuació a la vulneració de drets humans de població vulnerable a la comarca.

  • Respecte la protecció dels animals col·labora amb AGVP.

  • Manté comunicació amb les Associacions de Salut i altres entitats de Tercer sector.

  • Promou activitats de Promoció de la Salut

  • Promou activitats de Promoció de la Cultura.

  • Promou activitats de Solidaritat i sensibilització de defensa i promoció de respecte als Drets humans.

      Detall de les accions (pdf)