Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Evolució i comparativa de les dades

Activitat assistencial   
 
2014
2015       
2016
Altes 7.383 7.691 7.668
Parts 550 516 536
Intervencions quirúrgiques majors 4.047 4.085 4.276
Consultes externes 121.482 121.695 126.229
Urgències totals 66.881 69.363 71.920
Hospital de Dia 5.661 4.950 4.524
UFISS (interconsultes) 1.088 920 1.134
Evolució indicadors d'eficiència i qualitat
     
Estada mitjana (dies) 5,6 5,3 5,1
Índex d'ocupació (%) 87,8 88,8 88,4
Urgències que ingressen (%) 6,0 5,7 5,2
Taxa substitució de CMA (%) 65,4 67,5 67,02
Reingressos a 30 dies (%) 4 4,6 4
Mortalitat (%) 3,5 4,2 3,56
Complicacions (%) 1,1 0,8 0,71
Pes relatiu 1,04 1,04 1
Pes mitjà GRD-APR 0,8117 0,8184 0,8186
Dades econòmiques
     
Inversions  212.091,39€     556.768,29€    638.024,03€
Ingressos 31.936.733€ 34.860.402,39€ 34.754.043,82€
Despeses 33.162.605€ 35.408.848,09€ 34.825.072,33€
Recursos Humans
     
Plantilla equivalent a Jornada completa 393,47 394,20 408,01