Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Resum d'activitat assistencial global   

 

2015

2016

ALTES TOTALS  7.691     7.668
Altes convencionals 5.304 5.117
Altes cirurgia major ambulatòria (CMA) 2.387 2.551
ACTIVITAT HOSPITALITZACIÓ    
Llits en funcionament 86 81
Estades 27.866 26.220
Estada mitjana 5,3 5,1
% d'ocupació 88,8% 88,4%
ACTIVITAT OBSTÈTRICA    
Parts totals  516 536
% Cesàries 17,1% 18,7
ACTIVITAT QUIRÚRGICA    
Intervencions majors 4.085 4.276
        Hospitalització 1.765 1.757
        Cirurgia Major Ambulatòria 2.320 2.519
Intervencions menors 5.821 6.638
ACTIVITAT AMBULATÒRIA    
Consultes Externes 121.695 125.143
        1eres visites 30.680 31.682
        2nes visites 91.015 93.461
2nes visites / 1eres visites 3,0 3,0
Hospital de Dia (sessions) 4.950 4.524
URGÈNCIES    
Urgències totals 69.363 71.920
                 Urgències HCAP 48.445 51.349
                 Urgències PAC 20.918 20.571
                 Urgències totals / dia 190 197
% Urgències ingressades 5,7% 5,2%

Hem assolit l'activitat prevista disminuint les altes convencionals i incrementant  les de cirurgia major ambulatòria i el nombre de parts. També hem baixat l'estada mitjana. L'activitat de CCEE també ha incrementat, igual que les urgències, on hi hem de comptabilitzar aquest any 974 altes.

Hem assolit els objectius acordats amb el CatSalut per sobre del 95%

Les llistes d'espera s'han mantingut d'acord amb els paràmetres establerts pel CatSalut amb algunes excepcions: en el cas de la quirúrgica en tres procediments de COT, pel què fa a l'ambulatòria en tres especialitats i en la llista de proves no diagnòstiques hem tingut retards considerables.