Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat social

Treball social

 

2015

2016

Usuaris                                                                          788   699
Visites                                                         1.362    1.469

Voluntariat *

Visites voluntariat hospitalització                  

 2.777  

  3.986  

* Treball Social coordina el voluntariat.

Per tal d'afavorir la continuïtat assistencial i coordinació entre serveis, en la planificació a l'alta al Centre sociosanitari, es fa informe social en el 92,92% dels casos. Són 328 informes el 2016

La revisió de processos de millora per la UTS s'ha prioritzat aquest any en relació als àmbits: gestants en risc social, contra els maltractaments a la gent gran, violència masclista i voluntariat a CCEE. S'han realitzat revisions i elaboracions de procediments i protocols en xarxa amb altres serveis del territori.  

En la valoració i intervenció social als pacients, instruments com l'escala de Gijón ens aporta rigor en l'avaluació de risc social associat al problema de salut sobrevingut per l'ingrés a l'hospital.