Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat d'urgències  

 

2015

2016

Total d'urgències 69.363 71.920
        Urgències HCAP 48.445 51.349
        Urgències PAC 20.918 20.571
        Urgències totals /dia 190 197
Urgències que ingressen (%) 5,7% 5,2%
Urgències pediatria  9.814   11.694

El servei ha atès durant aquest any 23 'Codis IAM' i 63 'Codis Ictus', amb connexions a la xarxa teleictus.

Tot i l'increment d'activitat, hem assolit una disminució en la durada del procés d'assistència fins l'alta del servei, especialment en els pacients Nivell 3 de triatge. Això ha repercutit positivament en el temps d´espera i la disminució del col·lapse del serveis

S'han millorat els circuits d'UFISS i Treball Social dels pacients atesos a Urgències.

Es continua participant en la Comissió tècnica contra els maltractaments a l'Alt Penedès.