Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos humans 

Plantilla    

 

2015

2016

Personal assistencial     
         Facultatius                                              100,11  100,51
         Grau mitjà 119,33  130,95
         Formació professional de nivell 1   81,97   85,95
         Formació professional de nivell 2   12,37   13,79
Personal de suport   18,51   17,27
Personal administratiu                          56,31   56,43
Direcció     5,6     4
Total 394,20 408,01

Plantilla equivalent a jornada completa a 31 de desembre de 2016

Excedències i reduccions de Jornada 

 

 Infermeria

  Administratiu

   Mèdic

Reduccions de Jornada           46              7          3
                        Dones           43              7          2
                        Homes            3              0          1
Excedències            4              0          5   
                        Dones            3              0          3
                        Homes            1              0          2
Excedència conciliació            4              0          3
                        Dones            4              0          3
                        Homes            0              0          0

Permisos  

Maternitat N. de casos           Dies
Infermeria                               10               560
Mèdic          2                 154
Tècnic de Rx          2               271
Administratiu          2               146
Total        16            1.131
Paternitat                      N. de casos          Dies     
Infermeria            3                39
Mèdic            2                26
Portalliteres            1                13
Tècnic de Rx            1                13
Total            7                91

 Un dels permisos de maternitat ha estat sol·licitat per un home.

El percentatge de plantilla fix de l'Hospital és del 84%.

El CSAP té el compromís amb les persones treballadores de facilitar la conciliació laboral i familiar.

La direcció considera fonamental la implicació del personal en el Pla estratègic, per això es van organitzar una tanda de reunions en diferents horaris i formats per tal de facilitar-ne l'assistència.