Memòria 2016

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Qualitat percebuda pels usuaris

Al llarg de l'any, la direcció fa un seguiment dels  indicadors que mesuren la satisfacció de les persones usuàries dels diferents serveis de l'Hospital, s'analitzen els problemes detectats i s'implanten les accions de millora.

Aquest any s'han incrementat les queixes i reclamacions. Els motius més habituals han estat els relacionats amb la llista d'espera, els canvis i les anul·lacions de la visita. En canvi han baixat les reclamacions de tracte.

Seguim obtenint una bona valoració global en les enquestes de satisfacció, sent al servei d'urgències on obtenim la més baixa.

Agraïments, suggeriments i reclamacions
 
2015
2016
Agraïments 26 24
Suggeriments 15 14
Reclamacions i queixes 243 305

Questionaris de valoració dels usuaris

   
Hospitalització. Valoració global 8,5 8,6
Cirurgia sense ingrés. Valoració global 8,7 9
Rehabilitació. Valoració global 8,7 9,2
Obstetrícia. Valoració global 8,9 8,4
Farmàcia. Valoració global 8,9 9,3
Urgències. Valoració global - 6,9

       

Informe de Qualitat percebuda(2016)

En l'informe que s'adjunta s'han recollit les accions implantades als diferents serveis, a partir de les valoracions i observacions de les persones usuàries recollides.

Les accions de millora que s'han realitzat tenen a veure sobretot amb aspectes relacionats amb la informació, el confort i la seguretat del pacient.