Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Aliances i col·laboració territorial

El Pla estratègic vigent estableix en les seves línies estratègiques el compromís del CSAP amb la comunitat, impulsant la RSC, la promoció de la salut, l'accessibilitat i coresponsabilitat de la comunitat i també la voluntat de desenvolupar la integració entre nivells assistencials i entre proveïdors assistencials al nostre territori,  impulsant la coordinació sanitària i social, avançant amb objectius comuns amb el Consorci Sanitari del Garraf i incrementant la integració amb els altres proveïdors i nivells assistencials del territori.

Aquests objectius concretats en diverses accions, junt amb d'altres iniciats anteriorment en el mateix sentit consoliden el treball conjunt entre les entitats sanitàries i socials del territori. Aquest any en destaquen els següents:

  • La integració dels consorcis sanitaris del Garraf i de l'Alt Penedès ha continuat avançant per ser una realitat ben aviat. D'aquest procés en destaquem les coordinacions assistencials dels serveis de Traumatologia, Otorinolaringologia, Oftalmologia i Nefrologia, i a nivell de gestió, els de contractació, logística  i compres i també en qualitat i  comunicació.

  • Una millora important en la coordinació amb l'Atenció Primària ha estat l'aplicatiu IS3 (digitalització del full de derivació) que ja s'ha implantat en la seva totalitat, facilitant la comunicació entre els professionals dels dos nivells  en les derivacions de pacients. L'ampliació de les teleconsultes a les especialitats d'Oftalmologia, Cardiologia, Neurologia, Otorinolaringologia i Traumatologia també ha representat una millora significativa, així com la continuïtat de les Rutes assistencials.

  • En l'aspecte sociosanitari, la coordinació entre els dos centres és constant en l'activitat diària, com també ho és en la coordinació dels Comitès d'Ètica que ha suposat la consolidació de la Jornada d'Ètica de l'Alt Penedès.

  • Uns exemples de la cooperació amb la comunitat són: el Pla d'ocupació acordat amb l'Ajuntament de Vilafranca, l'acord amb la Fundació l'Espiga per la rehabilitació i el conveni amb el Consorci Normalització Lingüística (CNL).

  • Finalment, pel que fa a la promoció de la salut, apuntem la presència de professionals de l'hospital a l'escola i els tallers per alumnes ja consolidats a l'hospital.