Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Evolució i comparativa de les dades

Activitat assistencial   
 
2015       
2016
2017
Altes 7.691 7.668 8.588
Parts 516 536 504
Intervencions quirúrgiques majors 4.085 4.276 5.139
Consultes externes 121.695 125.143 125.832
Urgències totals 69.363 71.920 72.784
Hospital de Dia 4.950 4.524 5.566
UFISS (interconsultes) 920 1.134 908
Evolució indicadors d'eficiència i qualitat
     
Estada mitjana (dies) 5,3 5,1 4,9
Índex d'ocupació (%) 88,8 88,4 86,5
Urgències que ingressen (%) 5,7 5,2 5,3
Taxa substitució de CMA (%) 67,5 67,02 69,7
Reingressos a 30 dies (%) 4,6 4 3,01
Mortalitat (%) 4,2 3,56 4,28
Complicacions (%) 0,8 0,71 0,67
Pes relatiu 1,04 1 0,99
Pes mitjà GRD-APR 0,8184 0,8186 0,9106
Dades econòmiques
     
Inversions     556.768,29€    638.024,03€ 915.367,07€
Ingressos 34.860.402,39€ 34.754.043,82€ 36.255.415,17€
Despeses 35.408.848,09€ 34.825.072,33€ 36.355.219,24€
Recursos Humans
     
Plantilla equivalent a Jornada completa 394,20 408,01 422,68