Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Activitat d'urgències  

 

2016

2017
Total d'urgències 71.920 72.784
        Urgències HCAP 51.349 51.862
        Urgències PAC 20.571 20.922
        Urgències totals /dia 197 199
Urgències que ingressen (%) 5,2% 5,3%
Urgències pediatria 11.694 10.988

 

L'increment del número d'urgències any rera any i l'alta freqüentació d'aquest servei a l'Alt Penedès, comparativament amb Catalunya, ha estat motiu de debat i d'interès.

A partir de l'anàlisi del circuits de funcionament realitzat amb el mètode LEAN i d'altres instruments d'avaluació, s'ha modificat la metodologia de treball de l'equip assistencial del servei, amb l'objectiu de millorar-ne la resolució i la qualitat.