Memòria 2017

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

L'hospital té com a objectiu principal respondre a les necessitats assistencials de la seva població, prenent com a guia l'excel·lència professional i la innovació. Vol oferir qualitat de servei, coneixement i sostenibilitat, tot treballant amb honestedat i coherència, i tenint en compte els valors de la institució.

Missió

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès es defineix com una organització sanitària que, des de la visió de servei públic, té com a missió oferir una assistència integral i integrada de qualitat i segura en l'àmbit de la Salut a la població de la seva àrea d'influència, en un marc de sostenibilitat.

Visió

Volem ser una organització sanitària innovadora i reconeguda pels ciutadans i professionals en la prestació dels nostres compromisos sanitaris i socials, buscant l'excel·lència en l'atenció sanitària. 

Valors 

  • El respecte a la persona basat en una actitud de millora contínua i de servei, un tracte professional, humà i d'acord amb la seva dignitat, potenciant la corresponsabilitat dels ciutadans en l'exercici dels seus drets i deures.
  • El desenvolupament i la satisfacció dels nostres professionals, mitjançant el treball en equip i fomentant el coneixement com a fruit de l'experiència adquirida, de la docència, de la formació continuada i de la participació en projectes de recerca.
  • Compromís social i amb l'entorn entès com una forma d'actuar i de prendre decisions que garanteixin la continuïtat de la institució i un desenvolupament sostenible i respectuós amb el medi ambient.