Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Evolució i comparativa de les dades

Activitat assistencial   
 
2016
2017
2018         
Altes 7.668 8.588 8.493
Parts 536 504 480
Intervencions quirúrgiques majors 4.276 5.139 5.121
Consultes externes 125.143 125.832 123.846
Urgències totals 71.920 72.784 72.819
Hospital de Dia 4.524 5.566 5.967
UFISS (interconsultes) 1.134 908 935
Evolució indicadors d'eficiència i qualitat
     
Estada mitjana (dies) 5,1 4,9 5,2
Índex d'ocupació (%) 88,4 86,5 88,4
Urgències que ingressen (%) 5,2 5,3 5,2
Taxa substitució de CMA (%) 67,02 69,7 73,4
Reingressos a 30 dies (%) 4 3,01 2,9
Mortalitat (%) 3,56 4,28 4,3
Complicacions (%) * * 2,3
Pes relatiu 1 0,99 1,04
Pes mitjà GRD-APR * * 0,9442
Dades econòmiques
     
Inversions    638.024,03€ 915.367,07€ 487.888,32€
Ingressos 34.754.043,82€ 36.255.415,17€ 36.119.350,87€
Despeses 34.825.072,33€ 36.355.219,24€ 36.756.836,05€
Recursos Humans
     
Plantilla equivalent a Jornada completa 408,01 422,68 425,02

* Canvi metodologia codificació de 2017 CIM9 a 2018 CIM10 (no són dades comparables pel que es decideix deixar en blanc les dades dels anys anteriors)