Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Evolució i comparativa de les dades

Activitat assistencial   
 
2016
2017
2018         
Altes 7.668 8.588  
Parts 536 504  
Intervencions quirúrgiques majors 4.276 5.139  
Consultes externes 125.143 125.832  
Urgències totals 71.920 72.784  
Hospital de Dia 4.524 5.566  
UFISS (interconsultes) 1.134 908  
Evolució indicadors d'eficiència i qualitat
     
Estada mitjana (dies) 5,1 4,9  
Índex d'ocupació (%) 88,4 86,5  
Urgències que ingressen (%) 5,2 5,3  
Taxa substitució de CMA (%) 67,02 69,7  
Reingressos a 30 dies (%) 4 3,01  
Mortalitat (%) 3,56 4,28  
Complicacions (%) 0,71 0,67  
Pes relatiu 1 0,99  
Pes mitjà GRD-APR 0,8186 0,9106  
Dades econòmiques
     
Inversions    638.024,03€ 915.367,07€  
Ingressos 34.754.043,82€ 36.255.415,17€  
Despeses 34.825.072,33€ 36.355.219,24€  
Recursos Humans
     
Plantilla equivalent a Jornada completa 408,01 422,68