Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès
Resultats de l'activitat formativa corresponent a l'exercici 2018     

Formació continuada

Hores dedicades a la formació 14.941
Hores docents interns 87
Nombre accions formatives 324

Accions formatives PRL

Formació PRL

Hores de formació 855
Nombre de persones formades 186
Nombre hores en línia 70
Nombre hores presencials 68

La formació continuada es entesa com el conjunt d'actuacions encaminades a la consecució dels objectius d'excel·lència en l'assistència sanitària i desenvolupament dels professionals i es realitza de forma planificada des de la perspectiva d'una anàlisi prèvia de les necessitats formatives.

La formació s'ha de considerar una inversió en tant que millora la qualificació dels professionals, enforteix el sentit de pertinença, fa impacte en l'eficiència i l'eficàcia, que es tradueix en qualitat per a una millor assistència a la ciutadania i finalment en benefici de l'entitat.