Memòria 2018

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès

Recursos humans 

Plantilla    

  2017 2018
Personal assistencial    
         Facultatius                                              99,41 102,55
         Grau mitjà 134,08 143,03
         Formació professional de nivell 1 94,67 86,79
         Formació professional de nivell 2 10,03 13,78
Personal de suport 22,03 19,62
Personal administratiu                        58,38 56,24
Direcció 4 3
Total 422,68 425,02

Plantilla equivalent a jornada completa a 31 de desembre de 2018

Excedències i reduccions de Jornada 

 

 Infermeria

  Administratiu

   Mèdic

Reduccions de Jornada 52        8 3
Excedències 3 0 1
Excedència i conciliació 7 1 1

Permisos  

  N. de casos           Dies
Maternitat 22 1449
Paternitat 5      91

Mitjançant la intranet hem iniciat una presentació regular al conjunt de la plantilla de les persones que s'incorporen a l'Hospital.

Aquest any hem incorporat a la plantilla la figura del Subdelegat de Protecció de Dades, d'acord amb el Reglament general (RGPD)